வெளிநாட்டிலுள்ள தொடக்கநிலை மாணவர்களுக்குத்
தமிழ் கற்பிப்பதற்குரிய பாடங்கள் (PDF)
வாரம்.. 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / தேர்வு..
10 / 11 / 12 / 1 3 / 14 / 15 / 1 6 / 17 / 18 / தேர்வு..
19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / தேர்வு..
28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / தேர்வு..
ஆங்கிலம் தெரிந்தால் போதும்,
யார் வேண்டுமானாலும் தமிழை
எளிமையாகப் படிக்கலாம்.
தமிழ் படிக்கச்

தமிழ் எண்கள் தேய்ந்தன.
இன்றைய எண்கள் உருவாகின.