அமெரிக்க ஆசிரியர்களோடு

ஒரே பாடலில் அனைத்து ஒலிப்பும்

அ முதல் ஔ வரை ஒலிக்க
கசட தபற ஒலித்துப் பழக
க, கா, கி, கீ ஒலித்துப் பழக
ட, ப, ம - எழுதிப் பழக
ர, ச, க, த, ந - எழுதிப் பழக
வ, ல - எழுதிப் பழக
செய்தித்தாளில் மீள்பார்வை
குறியீடுகளும் ஒலிப்புமுறையும்
அட்டைகளைப் பயன்படுத்த
32 அட்டைகளை பயன்படுத்த