எளிமையாகத் தமிழ்ப் படிக்க உதவுகிற 32 அட்டைகள் இவை. 14 மொழிகளில் இவை மொழி பெயர்க்கப்பட்டு அருகே உள்ளன. அட்டைகளைக் கற்பிக்கும் முறையைக் கீழே காணொலியில் காணவும்.
FREE DOWNLOAD (14 Languages) Thamizh Learning Cards (Primary)
32 அட்டைகளைப் புத்தக வடிவில் பெற கீழே
Tamil version (5.2MB)
English version (14.3MB)
Spanish version (5.6MB)
நசன் கற்பிக்கும்
தமிழம் நேரலை
காண கீழே நேரலை1 (4 videos)
நேரலை (14 videos)