........................ நிலை 1. அயற்சொற்கள் கலக்காமல் பேச, எழுத அனுப்பிய கருத்துருக்களைப் பெறச் ........................ நிலை 2. தமிழைப் பிழையில்லாமல் பேச, எழுத நான் வடிவமைத்து அனுப்புகிற இணையவழிப் பயிற்சியின் கருத்துருக்களைப் பெறச் ........................ மொழிதான் ஒரு மனிதனின் அடையாளம். அடையாளத்தை இழந்தவன் அரை மனிதன்.